1. Pendidikan Agama Islam
  2. Ahwal as-Syakhsiyyah
  3. Komunikasi Penyiaran Islam
  4. Manajemen Perbankan Syariah
  5. Zakat dan Wakaf
  6. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
  7. Program Bahasa